UAB „ENG“ įgyvendinami projektai atitinka Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos (Žin., 2003 Nr. 89-4029) nustatytus Lietuvos darnaus vystymosi prioritetus: pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas, pavojaus žmonių sveikatai mažinimas, pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas.

 

1)    Projekto „Didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės įrengimas Pasvalio RK, Mūšos g. 16, Pasvalys“ įgyvendinimo metu pastatytoje termofikacinėje elektrinėje įdiegta technologija pripažįstama kaip viena „švariausių“ aplinkosauginiu požiūriu, remiantis Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos energijos paklausa vidaus energetikos rinkoje.

 

2)   Projekto „Atliekinės šilumos panaudojimas Vievio miesto šildymui apjungiant Elektrėnų ir Vievio centralizuoto šilumos tiekimo tinklus“ metu nutiesus naują trasos Elektrėnai – Vievis atkarpą, Vievio šilumos poreikiams naudojama atliekinė šilumos energija leidžia sumažinti šilumos energijos nuvedimą į Elektrėnų marias, kas tiesiogiai įtakoja mažesnį iškastinio kuro vartojimą. Kadangi klimato kaita labiausiai susijusi su energijos gamyba, naujų įdiegtų šilumos perdavimo vamzdynų šiluminės savybės ir atliekinės šilumos energijos panaudojimas sudaro sąlygas klimato kaitos ir padarinių žmonių sveikatai mažinimui.

 

3)  Projektas „Garliavos miesto rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokurą deginančius šilumos gamybos technologinius įrenginius“ atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančių energijos išteklių. Lietuva iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos dalį bendroje suvartotoje energijoje iki 2020 m. turi padidinti iki 23 proc., o Garliavos katilinėje įrengtas naujasis biokuro įrenginys turėtų sumažinti apie 2,6 mln. nm3 iki tol katilinėje deginamų gamtinių dujų per metus.